user avatar

Értékesítési vezető

Pintér Netti 2019-02-13

VEZETŐI RÉSZFELADATOK KISZERVEZÉSE


 Értékesítési vezető

kiszervezett munkafeladat

 

Engedje, meg, hogy bemutatkozzam, és egy hiánypótló szolgáltatást mutassak be Önnek.

Juhászné Pintér Anett Design Coach, tréner, szervezeti tanácsadó, a tervezői gondolkodás szakértője, emberi erőforrás menedzser vagyok, rendelkezem mediátor képzettséggel, LIFE és business Coach életvezetési, üzleti tanácsadó minősítéssel. Rendelkezem továbbá IACM-CBLC nemzetközi tanácsadói fokozattal. A Magyar Coachszövetség, a Rezilienciáért, azaz az Életminőség, és a Szervezeti Kultúra Javításáért Alapítvány tiszteletbeli tagja vagyok. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi, és Iparkamara tagja vagyok.

 

CÉLKITŰZÉS

Versenyszférában értékesítési, illetve állami tulajdonban lévő vállalatnál eltöltött 10 éves humán (menedzser) területen szerzett tapasztalataimat, személyügyi rendszerek kialakításában és működtetésében szerzett gyakorlatomat, valamint nagy létszámú (30 fő feletti) csoportok irányításának vezetői eszközeinek képességét továbbadni a KKV területen tevékenykedő vezetők részére. Magyarországon a KKV vezetőknek segíteni, innovatív, vállalkozásukat előre vivő módszerek működtetésével.

 

ERŐSSÉGEK

Projektmenedzser (PM) csoportok vezetése, fejlesztése, fentartása. Érétkesítési vezető

A projekt érdekeltje az a személy vagy embercsoport, akinek valamilyen érdekeltsége fűződik a projekthez, nevezetesen:

 • aki befolyásolja a projekt megvalósulását,
 • akire a projekt hatással van.

Lehetnek:

 • külsők pl.: vevő, beszállító, alvállalkozó
 • részben belsők: menedzserek, különböző funkcionális egységek
 • belsők: projektmenedzser, projekttagok

Projektmenedzser (PM)

A projektmenedzser felelős a teljes projektért, a projektben végzett munkáért, a kitűzött célok eléréséért. Irányítja, ellenőrzi, értékeli az egyes csapatok munkáját, és rendszeresen tájékoztatja a projektfelügyelőt az előrehaladásról, ill. a pillanatnyi állapotról, a döntést igénylő kérdésekről. A projektmenedzser az a személy, aki elsősorban a projektfolyamat kézbentartásában, a projektteam vezetésében járatos.

A jó projektmenedzser ismérvei:

 • pozitív gondolkodás
 • jó általános vezetői készség
 • megfelelő szervezői képesség
 • kitűnő kommunikációs készség
 • széleskörű és nagyvonalú szakmai ismeretekkel rendelkezik
 • a tervezési, ellenőrzési és dokumentációs módszerek alapos ismerete
 • a vállalat megfelelő ismerete
 • feladatátruházás és hatáskörmegosztás képessége
 • képesség a teammunka vezetésére
 • készség a tények összekapcsolására, elemzésére, csoportosítására és következtetések levonására
 • különbséget tud tenni a lényeges és a lényegtelen között
 • képesség a távlati cél szem előtt tartására és a stratégiai problémák gyors felismerésére
 • konfliktusok esetén szembenéző és nem elkerülő magatartás
 • emberismeret, szakértelem a személyi kérdésekben

Feladatai:

 • kommunikáció biztosítása a projektszereplők között
 • felelősségek, hatáskörök meghatározása
 • megfelelő munkalégkör kialakítása
 • konfliktuskezelés
 • munkavégzéshez a személyi és tárgyi feltételek megteremtése
 • részvétel a projekt tervezésében: célmeghatározás, feladatfelbontás (WBS), erőforrás, határidő meghatározása
 • a projekt eredményeiről történő jelentés készítése
 • a csapat (team) munkájának irányítása
 • ellenőrzi a projekt végrehajtását, nyomon követ, dokumentál

A projektmunkacsapat (team)

A projekt sikerét jelentős mértékben meghatározza az, hogy milyen a munkacsapat összetétele. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a team akkor igazán produktív, ha abban egyszerre többféle munkastílusú tag van, azaz a csapatban egyaránt vannak

 • szakmailag naprakész,
 • gyakorlatias,
 • kreatív,
 • precíz,
 • kritikus,
 • nyitott

egyéniségek.

A komplett projektterv elfogadásával kialakul, véglegessé válik a projekttagok csoportja. Az általuk elvégzendő tevékenység(ek) időtartamától függően más és más időpontokban és időtartamban vesznek részt a projekt munkájában. A team tagjai nemcsak a vállalat dolgozói lehetnek, hanem külső személyek is, pl. beszállítók vagy ügyfelek. A teamek ideiglenesen jönnek létre, ezért fontos, hogy a tagok tanuljanak meg együtt dolgozni, kommunikálni egymással.

A projektcsapat időbeli felépítése:

 1. alakulás
 2. ütközés
 3. normalizálódás
 4. teljesítés
 5. lezárás

Feladatai:

 • A rábízott tevékenységek, feladatok végrehajtása határidőre, megadott költségkereteken belül, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával, az előírt minőségi elvárásoknak megfelelően.
 • A feladatához szükséges inputokkal szembeni elvárások pontos meghatározása.
 • Információ átadása adott tevékenységek, feladatok végrehajtása során felmerülő változásokról a követő tevékenység felelősének.
 • A tevékenységek, feladatok végtermékének átadása.
 • Beszámoló a projektmenedzsernek a kommunikációs tervben megfogalmazottak szerint.

Hatásköre:

 • Javaslatot tehet a projektterv módosítására, megfelelő indoklással alátámasztva.
 • A rábízott tevékenységek, feladatok keretein belül önállóan dönt azok végrehajtásáról.

Menedzsment

A projekt sikeréhez nagyban hozzájárul a csoportvezetők, helyettesek funkcionális szerepe. A menedzsment meghatározza a projekt célját, a projektmenedzser pedig ez alapján elkészíti az elemzés során a tevékenységfelelős vagy munkakör-munkafolyamat mátrixot, melynek segítségével egyértelművé válik, hogy melyik részleg mivel foglalkozik, és ki a felelős. A menedzsment segít a személyzettel és a teljesítménnyel kapcsolatos feladatok megoldásában. A projektmenedzsernek szoros kapcsolatot kell kiépíteni a menedzsmenttel, fontos a folyamatos kommunikáció. A projektmenedzser beszámolókat készít a menedzsereknek, illetve részt vesz a projekt definiálásában, megtervezésében, irányításában is.

Szponzor, projektfelügyelő

A megrendelő képviselője. Az ő felelőssége, hogy megfelelő hatáskört biztosítson a projektirányító bizottság és a projektvezető részére a projekt céljainak maradéktalan megvalósítása érdekében. A projektfelügyelő annak a területnek a felelős vezetője, amelyet a projekt célkitűzései leginkább érintenek, (pl. ágazati igazgató, igazgató stb.). Egy személy egyidejűleg több projektnek is lehet a felügyelője.

Feladatai:

 • részvétel a tevékenységfelelős mátrix elkészítésében
 • kapcsolattartás a funkcionális menedzsmenttel
 • a projekt maradéktalan megvalósításáért a projekt érdekeinek megvédése
 • a felmerülő problémák megoldása a projektmenedzserrel együtt

Megrendelő

Az a személy,

 • aki dönt a projekt indításáról,
 • akinek a költségvetéséből fedezik a projektet,

akinek a legnagyobb befolyása van a dolgok megvalósítására, pl.: vezérigazgató, ágazati igazgató, vezetői értekezlet, egy részvénytársaság operatív irányító testülete stb.

Miért hasznos, megbízni a https://szkafander.com/ -ot a feladat elvégzésével?

·         Költséghatékonyság szempontjából.

·         Állandó motiváció megléte.

·         Innovációk folyamatos jelenlétének biztosítása.

·         Szakértői hozzá állás biztosítása.

 

Különleges vezetői kompetenciák, melyek a megbízó rendelkezésére állnak megbízás esetén:

A megbízás mellé járnak tréning lehetőségek, melyek a munkafolyamatokba, és operatív végrehajtásba lesznek beépítve.

 

A vezető, alkalmazott, munkavállaló tárgyilagos módszereket ismer meg az emberek irányítására, befolyásolására, mindezt úgy, hogy a lojalitást, motivációt növeli. Új készségeket szerez, melyek birtokába kerülnek.

A TRÉNINGEK TÉMÁI

·         Befolyásolás technika bemutatása, Kompetenciák fejlesztését célzó tréning. A tréning célja olyan módszerek és gyakorlatok megismertetése a résztvevőkkel, melyek tudatosítása és használata segít a céljai elérésében

 

·         Reziliencia (ellen álló képesség) elsajátítása: a rugalmas lelki állóképesség fejlesztése. A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a folyamatosan változó elvárásokhoz, az állandó készenléthez és változásokhoz úgy alkalmazkodni, hogy optimisták és egészségesek maradjanak. Célom, hogy a tréningezők feltárják és képesek legyenek használni azokat az erőforrásaikat, amikből erőt tudnak meríteni, hogy ne gyűrje le őket a stressz.

 

·         Konfliktuskezelés, problémám megoldás. Célja, hogy olyan gyakorlatban alkalmazható készségek birtokába juttassa a résztvevőket, mely win-win eredményt valósít meg egy konfliktus esetén, illetve jövőbe mutató kapcsolatokat tudjon fentartani.

 

·         Vezetői kommunikáció, kreatív problémamegoldás. A tréning a standard, cselekvést ösztönző kommunikáció, nonverbális kommunikáció elsajátítását célozza. A tréning célja olyan kommunikációs stílust megtanítani a résztvevőknek, mellyel magabiztosan képesek feltárni gondolataikat és véleményüket, anélkül, hogy megbántanának másokat.

 

Ha úgy véli, hogy az eddig szerzett tapasztalataimból profitálhatnak, kérem, hívjon a +36-30-310-0460 telefonszámon, vagy írjon a pinternetti@gmail.com e-mail címre.

 

Üdvözlettel:

Juhászné Pintér Anett

 

Vegye fel velem a kapcsolatot!